K3255
 
クロヒカゲモドキ K3255

2017年7月17日 奈良県山添村

EOSKissX7i 55-250mm

林内の下草の中に止まる♀をアップで。