K0369
 
キマダラセセリ K0369

2016年7月2日 奈良県山添村

EOSKissX7i 55-250mm

オカトラノオで吸蜜する♂。