K2739
ウラゴマダラシジミ K2739

2017年5月27日 大阪府岬町

EOSKissX7i 55-250mm

葉上で半開翅する♂。